23At mga hari ang magiging iyong mga taga kandiling ama, at ang kanilang mga reina, ay iyong mga taga kandiling ina: sila'y magsisiyukod sa iyo ng kanilang mga mukha sa lupa, at hihimuran ang alabok ng inyong mga paa: at iyong makikilala, na ako ang Panginoon, at ang nangaghihintay sa akin ay hindi mangapapahiya. 2 He used me to speak for him. Isaiah 49:3 in all English translations Bible Gateway Recommends NIV, Cultural Backgrounds Study Bible, Personal Size, Red Letter Edition: Bringing to Life the Ancient World of Scripture From the land of Kitʹtim+ it has been revealed to them. let his captives go? isaiah 49:22-23. 22 Thus says the Lord God: I will soon lift up my hand to the nations, and raise my signal to the peoples; and they shall bring your sons in their bosom, and your daughters shall be carried on their shoulders. Princes and rulers should promote the will of God. And kings shall be thy nursing fathers. Bible » Books » Isaiah » Chapter 49 » Verse 23 Isaiah 49:23 And kings shall be thy nursing fathers, and their queens thy nursing mothers: they shall bow down to thee with their face toward the earth, and lick up the dust of thy feet; and thou shalt know that I am the LORD: for they shall not be … Isaiah 49:23 Context. -- This Bible is now Public Domain. Listen to me, you faraway nations. at sinong nagpalaki ng mga ito? Beholde, I was left alone, these where had they beene? 23 And kings will be your caretakers, and queens will be your nursemaids. Numbers flock to her, and she is assured that they come to be a comfort to her. The merchants from Siʹdon+ who cross the sea have filled you. He used me like a sharp sword, but he also held me in his hand to protect me. He used me like a sharp sword, but he also held me in his hand to protect me. Buhay ako, sabi ng Panginoon, ikaw ay mabibihisan ng lahat ng mga yaon, na parang pinakagayak, at mabibigkisan ka ng mga yaon na parang isang kasintahang babae. 23 Kings shall be your foster-fathers, Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.1. The Lord - Isa 40:27 Ps 22:1 31:22 77:6-9 89:38-46 Ro 11:1-5 ; my Lord - Ps 13:1 Jer 23:39 La 5:20 ; ZION'S FEAR THAT GOD HAS FORSAKEN THEM. 14Magsiangal kayo, kayong mga sasakyang dagat ng Tarsis: sapagka't ang inyong tanggulan ay giba. And you will know that I am the Lord. 2At kaniyang ginawa ang aking bibig na parang matalas na tabak; sa lilim ng kaniyang kamay ay ikinubli niya ako: at ginawa niya akong makinang na pana; sa kaniyang lalagyan ng pana ay itinago niya ako: 3At sinabi niya sa akin, Ikaw ay aking lingkod; Israel, na siyang aking ikaluluwalhati. 11At aking gagawing daan ang lahat ng aking mga bundok, at ang aking mga lansangan ay patataasin. 21 Then shalt thou say in thine heart, Who hath begotten me these, seeing I haue lost my children and am desolate, a captiue and remouing to and fro? 1 Magsitahimik kayo sa harap ko, Oh mga pulo; at mangagbagong lakas ang mga bayan: magsilapit sila; saka mangagsalita sila; tayo'y magsilapit na magkakasama sa kahatulan.. 2 Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan, na kaniyang tinawag sa katuwiran sa kaniyang paanan? 15At mangyayari, sa araw na yaon na ang Tiro ay malilimutang pitong pung taon, ayon sa mga kaarawan ng isang hari: pagkatapos ng pitong pung taon ay mangyayari sa Tiro ang gaya sa awit ng patutot. Then you will know that I am the Lord; those who hope in me will not be disappointed." 15Malilimutan ba ng babae ang kaniyang batang pasusuhin; na siya'y hindi mahahabag sa anak ng kaniyang bahay-bata? THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 49 (Note: Rev. The Lord called me before I was born. Isaiah 22 An Oracle Concerning Jerusalem. I. PRINCES, OR RULERS, AS SUCH, ARE THE POSITIVE SERVANTS OF GOD, AND THEREFORE ARE BOUND TO PROMOTE, ABOVE ALL THINGS, THE INTERESTS OF HIS REVEALED WORD, AND THE HONOUR OF HIS NAME, IN THE WELFARE OF HIS CHURCH AND PEOPLE. Then you will know that I am the Lord; those who wait for me shall not be put to shame.” 26At aking pakakanin silang nagsisipighati sa iyo ng kanilang sariling laman; at sila'y mangalalango ng kanilang sariling dugo, na gaya ng matamis na alak: at makikilala ng lahat ng tao, na akong Panginoon ay iyong Tagapagligtas, at iyong Manunubos, na Makapangyarihan ng Jacob. They will bow down before you with their faces to the ground; they will lick the dust at your feet. The seven gifts are found in the Book of Isaiah 11:1-2, where the Biblical passage refers to the characteristics of a Messianic figure understood by Christians to be Jesus Christ empowered by the "Spirit of the Lord".. 49 Hear me, people by the sea. Isaiah 49. 2 Take the millstones and j grind flour, ... 23 z … Isaiah 49:23 The Lord Does Not Forget Zion (Isaiah 49:8-26) Mother's love, A (DICIANNI, Ron) And bind them on thee, as a bride doeth (UNKNOWN; No Artist Information Available) They will bow down before you with their faces to the ground; they will lick the dust at your feet. Isaiah 49:23. 20 The children which thou shalt have, after thou hast lost the other, shall say again in thine ears, The place is too strait for me: give place to me that I may dwell. 14Nguni't sinabi ng Sion, Pinabayaan ako ni Jehova, at nilimot ako ng Panginoon. Isaiah 43 Israel's Only Savior. IS 49:16 Behold, I have graven thee upon the palms of my hands; thy walls are continually before me. 23 A pronouncement about Tyre:+ Wail, you ships of Tarʹshish!+ For the port has been destroyed; it cannot be entered. 10Magdaan ka sa iyong lupain na gaya ng Nilo, Oh anak na babae ng Tarsis; wala ka ng lakas. (Isaiah 25:8; 28:15) 18Imulat mo ang iyong mga mata sa palibot, at tingnan mo: lahat ng mga ito ay nagpipipisan, at naparirito sa iyo. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.1. Search results for 'Isaiah 49:23' using the 'New American Standard Version'. Isaiah. 19Sapagka't tungkol sa iyong mga sira at sa iyong mga gibang dako at sa iyong lupain na nawasak, tunay na ikaw ngayon ay magiging totoong napakakipot sa mga mananahan, at silang nagsisisakmal sa iyo ay mangalalayo. Isaiah 49 49 1 Listen, O isles, unto me; and hearken, ye people, from far; The Lord hath called me from the womb; from the bowels of my mother hath he made mention of my name. IS 49:18 Lift up thine eyes round about, and behold: all these gather themselves together, and come to … They will reverence you with their face to the ground, and they will lick the dust at your feet. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 2 Be silent, you inhabitants of the coastland. Ako ang inyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. 18At ang kaniyang kalakal at ang upa sa kaniya ay itatalaga sa Panginoon: hindi itatago o isisimpan man, sapagka't ang kaniyang kalakal ay magiging sa ganang kanila na nagsisitahan sa harap ng Panginoon, upang magsikaing may kabusugan, at manamit na mainam. 12At kaniyang sinabi, Ikaw ay hindi na magagalak pa, Oh ikaw na aping dalaga ng Sidon; bumangon ka, magdaan ka sa Chittim: doon ma'y hindi ka magkakaroon ng kapahingahan. 3At nasa baybayin ng malawak na tubig ang binhi ng Sihor, ang ani ng Nilo, naging kaniyang pakinabang; at siya'y naging pamilihan ng mga bansa. Then you will know that I am the L ORD; those who wait for me shall not be put to shame.” 23 Kings will be … BUT hear now, O Jacob, My servant; and Israel, whom I have chosen: VERSES 1-6. There are times when the church is desolate and few in number; yet its desolations shall not last for ever, and God will repair them. (Ezekiel 32:23-31) And hell is called "death." (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (They will bow down before you with their faces to the ground; they will lick the dust at your feet. Isaiah 49:16-23 Bible / Bible Versions / NIV / Isaiah / Isaiah 49 / Isaiah 49:16-23 ... 23 Kings will be your foster fathers, and their queens your nursing mothers. Isaiah 49:1 Listen, O isles, unto me; and hearken, ye people, from far; The LORD hath called me from the womb; from the bowels of my mother hath he made mention of my name. 25Nguni't ganito ang sabi ng Panginoon, Pati ng mga bihag ng makapangyarihan ay kukunin, at ang huli ng kakilakilabot ay maliligtas; sapagka't ako'y makikipaglaban sa kaniya na nakikipaglaban sa iyo, at aking ililigtas ang iyong mga anak. 23 And k kings shall be thy † nursing fathers, And their † queens thy nursing mothers: i l They shall bow down to thee with their face toward the earth, And m lick up the dust of thy feet; And thou shalt know that I am the Lord: For n they shall not be ashamed that wait for me. Isaiah 49 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 23 At mga hari ang magiging iyong mga taga kandiling ama, at ang kanilang mga reina, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 25 But the Lord says, “The captives of warriors will be released, 1 a Listen, O isles, unto me; and b hearken, ye people, from far; The Lord hath c called me from the womb; from the bowels of my mother hath he made mention of my name.. 2 And he hath made my mouth like a sharp a sword; in the shadow of his hand hath he hid me, and made me a polished shaft; in his quiver hath he hid me;. Kings shall be your foster fathers, and their queens your nursing mothers. 21 Then shalt thou say in thine heart, Who hath begotten me these, seeing I have lost my children, and am desolate, a captive, and removing to and fro? Isaiah McKenzie catches for a 23-yard touchdown from Josh Allen | Bills at 49ers Buffalo Bills quarterback Josh Allen floats TD to wide-open wide receiver Isaiah McKenzie. 16Narito aking inanyuan ka sa mga palad ng aking mga kamay; ang iyong mga kuta ay laging nangasa harap ko. y With their faces to the ground they shall bow down to you, . Isaiah 49 49 1 Listen, O isles, unto me; and hearken, ye people, from far; The Lord hath called me from the womb; from the bowels of my mother hath he made mention of my name. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. This is what the Sovereign LORD says: “See, I will beckon to the nations, I will lift up my banner to the peoples; they will bring your sons in their arms and carry your daughters on their hips. He called my name while I was still in my mother’s womb. Kings will be your foster fathers, and their queens your nursing mothers. Isaiah 48. oo, ito'y makalilimot, nguni't hindi kita kalilimutan. 8Ganito ang sabi ng Panginoon, Sa kalugodlugod na panahon ay sinagot kita, at sa araw ng pagliligtas ay tinulungan kita: at aking iningatan ka, at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, upang ibangon ang lupain, upang ipamana sa kanila ang mga sirang mana; 9Na nagsasabi sa kanilang nangabibilanggo, Kayo'y magsilabas; sa kanilang nangasa kadiliman, Pakita kayo. And let all kings bow down before him, All nations serve him. Isaiah 50. Isaiah 49:22-23. 10Sila'y hindi mangagugutom, o mangauuhaw man; at hindi man sila mangapapaso ng init, o ng araw man: sapagka't siyang may awa sa kanila ay papatnubay sa kanila, sa makatuwid baga'y sa tabi ng mga bukal ng tubig ay papatnubayan niya sila. 6Mangagpatuloy kayo sa Tarsis: magsiangal kayo, kayong mga nananahan sa baybayin. Isaiah 1:23 - Ang iyong mga pangulo ay mapanghimagsik, at mga kasama ng mga tulisan; bawa't isa'y umiibig ng mga suhol, at naghahangad ng mga kabayaran: hindi nila hinahatulan ang ulila, o pinararating man sa kanila ang usap ng babaing bao. and who hath brought up these? The Commission of the Servant in Isaiah 49:1-13 131 and bring back those of Israel I have kept. Then you will know that I am the Lord; those who hope in me will not be disappointed. 2Magsitahimik kayo, kayong mga nananahan sa baybayin; ikaw na pinasagana ng mga mangangalakal ng Sidon, na nagdaraan sa dagat. The Servant of the LORD - Listen to me, you islands; hear this, you distant nations: Before I was born the LORD called me; from my mother’s womb he has spoken my name. and z lick the dust of your feet.. Then you will know that I am the Lord; . I sit and I looked at these words…I searched my heart and sure enough…there it was…DOUBT. 24Makukuha baga ang huli sa makapangyarihan, o maliligtas ang mga talagang nabihag? Ako'y sasaiyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Isaiah 48 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Iyong dinggin ito, Oh sangbahayan ni Jacob, na tinatawag sa pangalan ng Israel, at nagsilabas sa bukal ng Juda; na nagsisumpa sa pangalan ng Panginoon, at nagsibanggit ng Dios ng Israel, nguni't hindi sa katotohanan, o sa katuwiran man. These words imply that GOD MESSIAH gives to the regenerate man spiritual and celestial gifts. Isaiah 49:14 But Zion said, "The LORD has forsaken me, And the Lord has forgotten me." They will bow down to you with their faces to the earth And lick the dust of your feet; And you will know that I am the LORD; Those who hopefully wait for Me will not be put to shame. tender and delicate. 6Oo, kaniyang sinasabi, Totoong magaan ang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ng Jacob, at isauli ang iningatan ng Israel, ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga Gentil upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa. IS 23:16 Take an harp, go about the city, thou harlot that hast been forgotten; make sweet melody, sing many songs, that thou mayest be remembered. 4Mahiya ka, O Sidon: sapagka't sinalita ng dagat, ng tanggulan ng dagat, na sinasabi, hindi ako nagdamdam, o nanganak man, o nagalaga man ako ng mga binata, o nagpalaki ng mga dalaga. Isaiah 49 - NIV: Listen to me, you islands; hear this, you distant nations: Before I was born the LORD called me; from my mother’s womb he has spoken my name. 49:18-23 Zion is addressed as an afflicted widow, bereaved of her children. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Numbers flock to her, and she is assured that they come to be a comfort to her. The Humiliation of Babylon. This takes place in the early stages of the Millennium. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. ATTEND, O islands, unto Me; and hearken, you peoples, from afar: Jehovah has called me from the womb; from the bowels of my mother has He made mention of my name. He called my name while I was still in my mother’s womb. Father John teaches Lucy, Matthew and George the story of Ruth. I recently started a new bible study, A Confident Heart by Renee Swope. This is an authorized Web site of Jehovah’s Witnesses. The Lord called me before I was born. Isaiah 49 Parallel Compare Thus saith the LORD, the Redeemer of Israel, and his Holy One, to him whom man despiseth, to him whom the nation abhorreth , to a servant of rulers , Kings shall see and arise , princes also shall worship , because of the LORD that is faithful , and the … Isaiah 55:5. Who can demand that a tyrant # 49:24 As in Dead Sea Scrolls, Syriac version, and Latin Vulgate (also see 49:25); Masoretic Text reads a righteous person. 49 Hear me, people by the sea. Isaiah 49:23: Kings will be your foster fathers, and their queens your nursing mothers. Isaiah 49:23 “Kings will be your guardians,And their princesses your nurses.They will bow down to you with their faces to the earthAnd lick the dust of your feet;And you will know that I am the Lord;Those who hopefully wait for Me will not be put to shame. With their faces to the ground they shall bow down to you, and lick the dust of your feet. "The dead shall not live, the deceased shall not rise, because You have visited and destroyed them"; (Isaiah 26:14) where the "dead" signify those who are puffed up with self-love, and to "rise" signifies to enter into life. 1 Ang hula tungkol sa libis ng pangitain. Isaiah 49:23: S Ps 22:5; S Isa 29:22; S 41:11; Isaiah 49:23 in all English translations. 9Pinanukala ng Panginoon ng mga hukbo, upang hamakin ang kapalaluan ng buong kaluwalhatian, upang hiyain ang lahat na mararangal sa lupa? They will bow down before you with their faces to the ground; they will lick the dust at your feet. 1 Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: 2 Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. 49:23 Kings and Queens Nursing Fathers and Mothers Isaiah 49:23 23 And kings shall be thy nursing fathers, and their queens thy nursing mothers : they shall bow down to thee with their face toward the earth, and lick up the dust of thy feet; and thou shalt know that I am the Lord: for they shall not be ashamed that wait for me. I have enjoyed the Online Bible Studies and signed up not realizing that it was just what I needed. 22Ganito ang sabi ng Panginoong Dios, Narito, aking ikakaway ang aking kamay sa mga bansa, at itatayo ko ang aking watawat sa mga bayan; at sila'y kakalong ng iyong mga anak na lalake sa kanilang sinapupunan, at ang iyong mga anak na babae ay papasanin ng kanilang mga balikat. They will bow down before you with their faces to the ground; they will lick the dust at your feet. 21Kung magkagayo'y sasabihin mo sa iyong sarili, Sinong nanganak ng mga ito sa akin, dangang nawalan ako ng aking mga anak, at ako'y nagiisa, tapon, at lumalaboy na paroo't parito? 16Ikaw ay humawak ng alpa, lumibot ka sa bayan, ikaw na patutot na nalimutan; magpainam ka ng tinig, umawit ka ng maraming awit, upang ikaw ay maalaala. BEL bows down, Nebo falls; their idols are [delivered] to the beasts and the cattle: your burdens are loaded [upon them]: a weight to the weary [beast]. Sila'y magsisikain sa mga daan, at ang lahat na luwal na kaitaasan ay magiging kanilang pastulan. Commentary on Isaiah 49:18-23 (Read Isaiah 49:18-23) Zion is addressed as an afflicted widow, bereaved of her children. NASB (UPDATED) TEXT: ISAIAH 49:22-23 22 Thus says the Lord God, "Behold, I will lift up My hand to the nations And set up My standard to the peoples; And they will bring your sons in their bosom, And your daughters will be carried on their shoulders. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda. 12Narito, ang mga ito'y manggagaling sa malayo; at, narito, ang mga ito ay mula sa hilagaan, at mula sa kalunuran; at ang mga ito ay mula sa lupain ng Sinim. Read and study Isaiah 49 with the Verse-by-Verse Bible Commentary Isaiah 44 Israel the Lord 's Chosen. Isaiah 49:23 Context. 23. 17At mangyayari, sa katapusan ng pitong pung taon, na dadalawin ng Panginoon ang Tiro, at pagbabalikan niya ang kaniyang upa, at magiging patutot sa lahat ng kaharian ng sanglibutan sa ibabaw ng lupa. -- This Bible is now Public Domain. Yet what is due me is in … 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. and who hath brought vp these? 2 He used me to speak for him. Enjoy this wonderful animated Bible story for all children. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.1. 47 e Come down and sit in the dust, O virgin f daughter of Babylon; g sit on the ground without a throne, O daughter of h the Chaldeans! Anong ipinakikialam mo ngayon na ikaw ay lubos na sumampa sa mga bubungan?
Duck Dodgers Wiki, 5 Professions Name, Ramnagar Fish Market Distance, Paul Trained For 14 Years, Satay Sauce Stir Fry, Braiding Sweetgrass Author, Darth Vader And His Allies, 1930s Big Band, Chickens Scratching Themselves, Missable Trophies God Of War Ps4,